Sri Vishnu Suktam Lyrics In English

Sri Vishnu Suktam Lyrics in english.

In this article Sri Vishnu Suktam Lyrics In English you will read about the Vishnu suktam.

In this Vishnu Suktam, sukta qualities of LordVishnu are described.

Lord Vishnu is Adi and has no end.

Be blessed !


om visnornuka’m virya’ni pravo’cam yah parthi’vani vimame rajagm’si yo aska’bhayadutta’ragm sadhastha’m vicakramanastredhoru’gayo visno’rarata’masi visno”h prsthama’si visnoh snaptre”stho visnossyura’si visno”rdhruvama’si vaisnavama’si visna’ve tva ||


tada’sya priyamabhipatho’ asyam|
naro yatra’ devayavo mada’nti|
urukramasya sa hi bandhu’rittha|
visno” pade pa’rame madhva uthsa’h|
pratadvisnu’sstavate virya’ya|
mrgo na bhimah ku’caro gi’risthah|
yasyorusu’ trisu vikrama’nesu|
adhi’ksayanti bhuva’nani visva”|
paro matra’ya tanuva’ vrdhana |
na te’ mahitvamanva’snuvanti ||


ubhe te’ vidma raja’si prthivya visno’ devatvam |
paramasya’ vithse |
vica’krame prthivimesa etam |
ksetra’ya visnurmanu’se dasasyan |
dhruvaso’ asya kirayo jana’sah |
uruksitigm sujani’macakara |
trirdevah pr’thivimesa etam |
vica’krame satarca’sam mahitva |
pravisnu’rastu tavasastavi’yan |
tvesagg hya’sya sthavi’rasya nama’ ||


ato’ deva a’vantu no yato visnu’rvicakrame |
prthivyah saptadhama’bhih |
idam visnurvica’krame tredha nida’dhe padam |
samu’dhamasya pagm sure ||


trini’ pada vica’krame visnu’rgopa ada”bhyah |
tato dharma’ni dharayan’ |
visnoh karma’ni pasyata yato” vratani’ pasprse |
indra’sya yujyah sakha” ||


tadvisno”h paramam padagm sada’ pasyanti suraya’h |
diviva caksurata’tam |
tadvipra’so vipanyavo’ jagrvagm sassami’ndhate |
visnoryatpa’ramam padam |
parya”ptya ana’ntarayaya sarva’stomo‌ti |
ratra u’ttama maha’rbhavati sarvasyaptyai |
sarva’sya jittyai sarva’meva tena”pnoti sarvam’ jayati ||


om Shanti Shanti Shanti ||


You will also like: Shri Satyanarayan Vrat Katha ( In English font )

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!