Hanuman Stuti – Namo Anjani Nandanam Vayuputam

नमो अंजनि नंदनं वायुपूतम्  

सदा मंगलागार श्री राम दूतम् 

महावीर वीरेश त्रिकाल वेशम् 

घनानन्द निर्द्वन्द हर्तां कलेशम् 

सजीवन जड़ी लाय नागेश काजे

गयी मूर्छना राम भ्राता निवाजे

सकल दीन जन के हरो दुःख स्वामी

नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि

नमो अंजनि नंदनं वायुपूतम्  

सदा मंगलागार श्री राम दूतम्


you may also like: Hanuman Aarti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!